St. Michael's Choir of Behchoko

St. Michael's Choir of Behchoko

Enjoy the St. Michael's Choir of Behchoko. Singers are: Mary Rose Simpson, Celine Wanazah, Francis Richardson, Mary Madeline Michel

16 Songs include: 1)Aba, 2)Assìi nezî agodi, 3) Degai nelî eyit’à, 4) Dii dzêë nek’e, 5) Dii åèt’è wet’à ts’eeda, 6) Asïï nexè nô, 7) Ave maria, 8) Gomô dzêë, 9) Azôõ eåexç nàdats’eti, 10) Nî nexè naetåe dehwhô, 11) Nohtsî Setà, 12) Nàridaa, Nàridaa, Nàridaa, 13) SeNöhtsi ayìi xòwhihtsî nôõ, 14) Sek’èndeì, seNõhtsî, 15) Ene Hotiì gogha yaneti, 16) Zezì gogha eåanîwo

All proceeds go to St. Michael's Church.


SKU: CD_SMCHOIR

Type: Media

Vendor: Media


Pin It Fancy

Related Items

Chief Jimmy Bruneau School, Drummers - CD
$15.00 Chief Jimmy Bruneau School, Drummers - CD
Quick Shop
Dene Tha Fiddler Vol 4
$20.00 Dene Tha Fiddler Vol 4
Quick Shop
Gonaewo, Our Way Of Life - DVD
$10.00 Gonaewo, Our Way Of Life - DVD
Quick Shop
Leon & Deon Zoe - Music CD
$25.00 Leon & Deon Zoe - Music CD
Quick Shop
Nake De by Digawolf
$13.00 Nake De by Digawolf
Quick Shop
Strong Like Two People - DVD
$10.00 Strong Like Two People - DVD
Quick Shop
The Lesser Blessed - DVD
$23.00 The Lesser Blessed - DVD
Quick Shop
Tlicho Christmas Collections - Coming Home
$25.00 Tlicho Christmas Collections - Coming Home
Quick Shop
Woman Who Came Back - DVD
$10.00 Woman Who Came Back - DVD
Quick Shop